• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Beschikbaarheid is alles

Een sluitend totaalconcept betekent voor WAGNER de juiste keuze en verbinding van alle noodzakelijke brandbeveiligingstechnieken te maken. U krijgt van ons een voor uw IT-centrum optimaal brandbeveiligingsconcept dat exact op uw behoeften is afgestemd.

Risicoanalyse
 • in IT-centra heerst een bijzonder hoog brandrisico door de hoge energiedensiteit van de aldaar geïnstalleerde elektrische apparaten.
 • het voor IT-centra typische brandgevaar schuilt vooral in smeulbrand door kortsluitingen of technische defecten, die meestal pas ontdekt worden wanneer de brandschade al is opgetreden
 • de belangrijkste oorzaak van branden zijn technische defecten aan elektrische apparaten.
 • hoog brandrisico door het continu functioneren van een veelvoud aan elektrische installaties en de daaraan gekoppelde grote afvalwarmte
 • gevaarlijke rook- en brandgassen die uit het IT-centrum ontsnappen of in het IT-centrum worden verspreid door slecht afgedichte ruimten.
 • het gebruik van normale brandbeveiligingssystemen vereist in geval van brand het spanningsvrij schakelen
 • imagoschade, verlies van marktpositie
Definitie van het doel van de beveiliging
 • verhinderen dat de spanning in geval van brand wordt uitgeschakeld, zoals vereist bij normale, passieve brandbeveiligingssystemen
 • geen onderbreking van de beschikbaarheid door brand
 • beveiliging van deels uiterst gevoelige gegevens en processen
 • bescherming van de hoge investering in IT-systemen
 • continue actieve brandpreventie, zonder belemmering van het personeel, zonder storing van de IT-processen en zonder brandeffecten
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandbestrijdingssysteem  en FirExting® als snelle reductie, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

 

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verminderen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

 

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

 

FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen

 

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle