• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Stilstand vermijden - Beschikbaarheid garanderen

Voor exploitanten van IT-centra is een ononderbroken werking van technische installaties een beslissend criterium. Het hoge brandrisico, dat vooral in IT-centra bestaat, kan ernstige problemen veroorzaken. Want reeds een onderbreking van seconden kan de beschikbaarheid van een IT-centrum sterk beperken. Als het om minuten gaat, kan zelfs het bestaan van de installatie in vraag worden gesteld.

 

OxyReduct® voorkomt verloren tijd in rekencentra in geval van brand en ontving daarvoor op 29.03.2012 de Deutscher Rechenzentrumspreis 2012 in de categorie "Rekencentrumveiligheid" dankzij het voorbeeld van het "disaster-tolerant" rekencentrum met open indirecte koeling van noris network AG.

 

Ook in het opvolgende jaar was Wagner onderscheidend en won met zijn vroegtijdige branddetectie met TITANUS MULTI·SENS® de Duitse Rekencentrumprijs 2013, eveneens in de categorie "Rekencentrum veiligheid".

Risicoanalyse
 • in IT-centra heerst een bijzonder hoog brandrisico door de hoge energiedensiteit van de aldaar geïnstalleerde elektrische apparaten.
 • de belangrijkste oorzaak van branden zijn technische defecten aan elektrische apparaten.
 • het voor IT-centra typische brandgevaar schuilt vooral in smeulbrand door kortsluitingen of technische defecten, die meestal pas ontdekt worden wanneer de brandschade al is opgetreden
 • gevaarlijke rook- en brandgassen die uit het IT-centrum ontsnappen of in het IT-centrum worden verspreid door slecht afgedichte ruimten.
 • voor het gebruik van traditionele brandbeveiligingssystemen is het uitschakelen van de spanning in geval van brand noodzakelijk, om een herontsteking na het blussen te vermijden
 • beschadiging van het imago, verlies van de marktpositie door gebrek aan beschikbaarheid van het rekencentrum
Beschermingsdoel
 • verhinderen dat de spanning in geval van brand wordt uitgeschakeld, zoals geadviseerd bij normale, passieve brandbeveiligingssystemen
 • geen onderbreking van de beschikbaarheid van gegevens (Zero Downtime) door brand
 • beveiliging van uiterst gevoelige gegevens
 • continue actieve brandpreventie, zonder belemmering van het personeel, zonder storing van de IT-processen en zonder brandeffecten
 • bescherming van de hoge investering in IT-systemen
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandbestrijdingssysteem  en FirExting® als snelle reductie, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.


Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verminderen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans


TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors


FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen


Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Voorbeeld
 • 1 OxyReduct® Compact 2 OXY•SENS® Zuurstofsensor 3 TITANUS®-rookaanzuigsysteem 4 Bedrijfsruimte 5 Veiligheidszone 6 Alarmmeldingssysteem 7 Toevoerleiding stikstof 8 Verhoogde vloer
Gevalsstudie

noris network AG

Voor innovatieve klimaatregelingsconcepten
Bij noris network AG wordt prioriteit gegeven aan het verzekeren van de beschikbaarheid. Want in geval van brand in het IT-centrum moet deze verzekerd worden en mogen er geen onderbrekingen zijn. Hiervoor wordt beroep gedaan op een integraal brandbeveiligingsconcept in meerdere fasen. Bovendien kan het ook fungeren als energiezuinige oplossing voor innovatie klimaatregelingsconcepten zoals vrije koeling of, in het geval van noris network, Kyoto-koeling. Een belangrijke hoeksteen van dergelijk brandbeveiligingsconcept is vroegtijdige branddetectie. Want reeds bij het smeulen wordt door middel van TITANUS®-rookaanzuigsysteem de brand vroegtijdig gedetecteerd. Twee gram stoffelijke brandresten leiden er zelfs bij hoge luchtsnelheden in de klimaatregeling ertoe, dat reeds na ca. zestig seconden een hoofdalarm wordt geactiveerd. Het Kyoto-koelsysteem wordt in dit geval uitgeschakeld en de koeling van het IT-centrum verloopt via een gesloten reserve-koelsysteem. Binnen ca. 5 minuten wordt door het toevoeren van stikstof uit gasflessen het zuurstofpercentage in de ruimte van 20,9 vol.-% verminderd naar 16,0 vol.-% en gelijktijdig door het brandpreventiesysteem OxyReduct® continu op dat niveau gehouden. Indien in de loop van dit proces via de TITANUS®-vroegtijdige branddetectie bijkomend rook wordt gedetecteerd, wordt bij het activeren van de tweede fase de doelconcentratie tot een waarde van 13,5 vol.-% zuurstof in de ruimte verminderd en daar ook continu gehandhaafd. Gelijktijdig blijft het mogelijk de ruimte te betreden om het technisch defect te verhelpen.

Spanning uitschakelen niet nodig
Een belangrijk voordeel hierbij is, dat bij activering van de brandbeveiligingsinstallatie in voorkomend geval de IT-infrastructuur niet spanningsvrij moet worden geschakeld. Zo kan verder gewerkt worden en blijven de gegevens en informatie ter beschikking.


Green-IT wordt op de eerste plaats gezet
De integrale aanpak van brandbeveiliging leidt dankzij de brandbeveiligingsoplossing van WAGNER hier tot een doeltreffende en, wat voor een Green-IT-oplossing van bijzondere betekenis is, efficiënte oplossing. Met het actieve branddetectiesysteem OxyReduct® wordt de alomvattende brandbeveiliging te allen tijde verzekerd, onafhankelijk van de ruimtelijke indeling en de klimaatregeling.

Referentie (Selectie)

Gallery